Najemodajalec = Kombi.rent Aleš Tomažič s.p., Šarhova ulica 2, 2331 Pragersko

Najemojemalec = fizična ali pravna oseba, slovenski državljan

---

REZERVACIJA

Naročilo najema oziroma rezervacija kombija je veljavna le v pisni obliki osebno, preko spletnega obrazca ali na mail info@kombi.rent

---

NAJEMNINA

Cena najema je določena v veljavnem ceniku najemodajalca in je specificirana v predračunu. Zraven najema je najemojemalec dolžan plačati tudi akontacijo, ki pa jo ob vračilu vozila in izpolnjenih pogojih iz teh splošnih pogojev, dobi vrnjeno. V ceno najema je všteta slovenska vinjeta, avstrijska vinjeta, zelena karta, obvezno zavarovanje voznika in sopotnikov, kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo.

---

OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA

Najemodajalec odda v najem kombi vozilo. Vozilo je tehnično brezhibno, oddano z obvezno opremo (žarnice, prva pomoč, varnostni trikotnik, odsevni jopič, gasilni aparat), s polnim rezervoarjem za gorivo in čisto. Vozilo ima slovensko in avstrijsko letno vinjeto ter zeleno karto. V vozilu je vgrajena sledilna naprava.

---

POGOJ ZA NAJEM VOZILA

Vozilo lahko najame le oseba nad 21 let starosti, ima najmanj 3 leta vozniški izpit in nima več statusa mlad voznik. Vozila ne sme uporabljati tretja oseba na račun najemojemalca.

---

DOKUMENTI NAJEMOJEMALCA

Najemojemalec mora imeti ob prevzemu vozila s seboj veljavno vozniško dovoljenje, ki mora vsebovati kategorijo, katera je potrebna za vožnjo najetega vozila. Najemojemalec mora imeti ob prevzemu vozila tudi veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

---

PLAČILO NAJEMA

Znesek predračuna za najem vozila mora biti poravnan najkasneje 3 dni pred terminom najema, v nasprotnem primeru najemodajalec ne more garantirati željenega termina rezervacije vozila.

---

TERMINI IN ROKI NAJEMA

Najemojemalec vozilo prevzame ob dogovorjeni uri in vozilo vrne po izteku dogovorjenega roka. Rok najema je največ 24 ur od prevzema oziroma največ 400 prevoženih km, vsak naslednji kilometer in/ali vsaka naslednja ura se šteje v nov dan oziroma do 3 ure za poldnevni najem. V primeru podaljšanja rezervacije mora najemojemalec obvestiti najemodajalca najmanj 1 dan pred iztekom termina. Najemodajalec ni dolžan podaljšati termina vozila, če je vozilo že planirano drugemu najemojemalcu. V primeru, da najemojemalec ne vrne vozila v dogovorjenem roku, plača za vsako zamujeno uro polno ceno dnevnega najema vozila.

---

PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

Najemnik prevzame vozilo čisto in s polnim rezervoarjem za gorivo in takšnega mora tudi vrniti. V nasprotnem primeru se najemojemalcu zaračuna gorivo in pranje, čiščenje vozila po dejanskih tržnih cenah. Prav tako je najemojemalec dolžan pred vrnitvijo vozila odpraviti vse okvare, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja z vozilom, ki ga ima v najemu. Čas popravila vozila se zaračuna najemojemalcu po enaki ceni najema vozila. Vsa popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser ob pisnem soglasju najemodajalca. Morebitne izgube tablic, dokumentov, mehanske poškodbe, okvare in izgube raznih delov vozila, ki nastanejo ob najemu, plača najemojemalec po veljavnih tržnih cenah. V primeru totalne škode vozila, plača najemojemalec celotno tržno vrednost vozila oziroma odbitno franšizo, če za nesrečo ni odgovoren sam. V primeru kraje vozila s prometnim dovoljenjem, najemojemalec plača celotno vrednost vozila po eurotaxu, s pribitkom 30%.

---

VARNOST IN SKRB ZA NAJETO VOZILO

V vozilu je strogo prepovedano kajenje. Vozila ni dovoljeno uporabljati za teste, reklame ali za avto šolo. V kolikor traja najem vozila čez noč ali več noči, mora najemojemalec poskrbeti, da bo vozilo parkirano na zavarovanem parkirnem mestu.

---

PROMETNI PREKRŠKI IN NESREČE

Najemojemalec mora ravnati z najetim vozilom v smislu dobrega gospodarja. Najemojemalec ne sme upravljati z najetim vozilom pod vplivom alkohola, drog ali drugih opojnih zdravil in/ali substanc. Maksimalna dovoljena hitrost z najetim vozilom je 130 km/h. Najemojemalec se zavezuje, da ne bo kršil cestno prometnih predpisov. Vsaka cestno prometna kršitev ali povzročitev nesreče je izključna odgovornost in obligacija najemojemalca. Najemojemalec je v celoti odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja drugih zakonov. V kolikor nadzorni ali kateri drugi organi v okviru pooblastil, zahtevajo podatke o kršitelju, smo jih le-te zakonsko dolžni posredovati.

---

MOREBITNE ŠKODE , PROMETNA NESREČA

Najemojemalec potrjuje, da je prevzel vozilo v brezhibnem stanju in s svojim podpisom odgovarja za vso škodo, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja najemojemalca ali tretje osebe. V kolikor se z najetim vozilom zgodi prometna nezgoda, je potrebno o tem OBVEZNO obvestiti policijo in lastnika vozila in priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu vozila je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu najetega vozila. V primeru, da najemojemalec ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravilo najetega vozila.

---

TOVOR V VOZILU

Tovor v vozilu ni zavarovan, v primeru kakršnihkoli poškodb tovora najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

---

OSEBNE STVARI NAJEMOJEMALCA V NAJETEM VOZILU, TATVINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem. Najemojemalec se izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub, tatvin in z njimi povezanimi škodami.

---

ODPOVED REZERVACIJE

Odpoved rezervacije s strani najemodajalca je možna v primeru višje sile (okvare, razmere na cesti, zastoji na cesti, …). V primeru odpovedi s strani najemodajalca, kombi.rent vrne najemojemalcu celoten vplačan znesek za najem vozila in ne odgovarja za morebitno nastalo škodo najemojemalca. Najemojemalec lahko odpove rezervacijo pred dogovorjenim terminom, pri čemer mu najemodajalec povrne znesek najema : - do vključno 5 dni pred rezerviranim terminom kombi.rent vrne celoten znesek rezervacije - do vključno 3 dni pred rezerviranim terminom kombi.rent vrne 50% zneska rezervacije - do vključno 12 ur pred rezerviranim terminom kombi.rent vrne 20% zneska rezervacije

---

DODATNE DOLOČBE

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemojemalec materialno in odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemojemalcu uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami.

Najemna pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. Vse morebitne spore bosta obe stranki skušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo spore reševalo Okrajno sodišče v Mariboru.